VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Zverejnenie zadávanie zákazky

ZÁKAZKA - DREVENÁ GYMNASTICKÁ ZOSTAVA

ZÁKAZKA - PROFILOVANÁ GUMENÁ DLAŽBA

Oznámenie o výsledku VO - dlažba

Oznámenie o výsledku VO - zostava

 

Zverejňovanie zmlúv

Profil verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ: Materská škola Gôtovany
Sídlo: Gôtovany 60, 032 14
IČO: 42213864
DIČ: 202 310 6261
Štatutárny zástupca: Mgr. Miriam Čupková – riaditeľka MŠ
e-mail: msgotovany@gmail.com

Telefón: 044/55 14 203

 

MŠ Gôtovany je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods.1 písm.b) zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona.

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov. Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri dodávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.