Program dňa

D E N N Ý   P O R I A D O K

Výchovno-vzdelávacia činnosť v materskej škole pozostáva z ustálených organizačných foriem.

V týchto formách sa vzhľadom na optimálny biorytmus a zdravú životosprávu dieťaťa

predškolského veku uspokojujú rozmanité  potreby a záujmy.

Prevádzka MŠ je denne od 6,30 hod do 16, 30 hod :

 

Čas

Činnosti

6,30

OTVORENIE MŠ

 

06,30 – 08,45

Príchod detí do MŠ,

Hry a hrové činnosti – podľa predstáv detí

Ranný kruh – spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít

pohybové a relaxačné cvičenia, edukačné aktivity


08,45 – 09,00

Osobná hygiena, desiata


09,00 – 10,00

Edukačné aktivity – zamerané na rozvoj rečovej, pohybovej, hudobno-pohybovej, výtvarnej, dramatickej, grafomotorickej oblasti

 

10,00 – 12,00

Pobyt vonku – vychádzka, školský dvor

 

12,00 – 12,30

Osobná hygiena, obed


12,30 – 14,00

14,00 - 14,40

Osobná hygiena – čistenie zubov, odpočinok

Pohybové a relaxačné cvičenie, hygiena, olovrant14,40 – 16,30

 

Hry a hrové činnosti – individuálne, skupinové, priamo a nepriamo usmernené,  podľa výberu detí, edukačné aktivity, krúžková činnosť, hodnotenie dňa

16,30

UKONČENIE PREVÁDZKY MŠ

 

Tento univerzálny denný poriadok je mierne upravený v každej vekovej skupine, je pružný, umožňuje reagovať na potreby a záujmy detí.